Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Nowelizacja prawa własności przemysłowej – jakie kwestie ulegną zmianie?

Ustawa nowelizująca prawo własności przemysłowej(p.w.p.) została na przestrzeni ostatnich tygodni uchwalona przez Sejm i przyjęta przez Senat. Wprowadza zmiany, których celem jest między innymi dostosowanie dotychczas obowiązujących przepisów do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Układu o współpracy patentowej. W niniejszym artykule omawiamy najistotniejsze z nich.

Sposób sporządzania opisów oraz zastrzeżeń patentowych

Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w zakresie zgłaszania wynalazków– w odniesieniu do sposobu struktury opisu wynalazku oraz zastrzeżeń patentowych. Jeśli chodzi o opis wynalazku– zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 33 p.w.p. będzie on musiał wskazywać problem techniczny do rozwiązania. Natomiast w stosunku do zastrzeżeń patentowych ustawodawca usunął kontrowersyjne odniesienie do fragmentu „oddziaływanie na materię”. Zmiany powinny mieć pozytywny wpływ na rozpatrywanie wniosków dotyczących wynalazków implementowanych za pomocą komputera.

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie poszukiwania typu międzynarodowego

Taki rodzaj poszukiwania jest uregulowany w art. 15 Układu o współpracy patentowej. Dzięki temu, że jego zasięg jest szerszy niż w przypadku badania prowadzonego przez urząd krajowy, umożliwia uzyskanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących stanu techniki.

Ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, uprawniony z patentu uzyska możliwość ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych. Zmiana ta ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom postępowania w momencie, gdy zostanie zakwestionowana ważność przysługującego im prawa. W takim przypadku uprawniony z patentu zyskuje możliwość ograniczenia zakresu ochrony przez zmianę dotychczasowego zastrzeżenia niezależnego. Jest to typowe rozwiązanie funkcjonujące w wielu krajach Europy.

Zmiana definicji wzoru użytkowego

Nowelizacja p.w.p. wprowadza także nową definicję wzoru użytkowego- dotychczasowa przesłanka użyteczności została zastąpiona wymogiem przemysłowej stosowalności. Dodatkowo, na gruncie nowych przepisów, możliwe będzie uzyskanie ochrony na rozwiązanie dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

To słuszna zmiana- w praktyce przesłanka użyteczności była pomijana. Trudno wyobrazić sobie, aby ktoś chciał chronić rozwiązanie nieużyteczne. Ponadto Urząd Patentowy RP nie miał i tak technicznej możliwości weryfikacji tej cechy.

Pełnomocnicy w postępowaniu przed Urzędem Patentowym – zwiększenie zakresu uprawnień adwokatów i radców prawnych

Do tej pory adwokaci i radcowie prawni byli uprawnieni do reprezentacji w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. Po wejściu w życie nowych przepisów będą mogli reprezentować swoich klientów także w sprawach dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. W zakresie wyłącznej kompetencji rzeczników patentowych w dalszym ciągu pozostaną natomiast sprawy związane z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych.

Postępowanie sprzeciwowe – rozpoznawanie spraw przez eksperta

Jak dotąd sprzeciwy wnoszone na podstawie art. 246 p.w.p., tj. wobec prawomocnych decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, były rozpatrywane w postępowaniu spornym. Do orzekania w takich sprawach powołane były kolegia orzekające.

Nowelizacja wprowadza w tym zakresie zmianę: w przypadku uznania sprzeciwu za zasadny Urząd Patentowy wyda decyzję o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu i umorzeniu postępowania. Natomiast w przypadku podniesienia zarzutu o bezzasadności sprzeciwu postępowanie będzie prowadził wyznaczony przez Prezesa UPRP jeden ekspert. Tak samo mają być prowadzone sprawy w sytuacji, w której uprawniony nie ustosunkuje się do sprzeciwu.

Zabezpieczenie dowodów, roszczenie informacyjne

Nowelizacja p.w.p. wprowadza także istotne zmiany w zakresie roszczeń cywilnoprawnych, przysługujących uprawnionym w sytuacji naruszenia prawa z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Przede wszystkim odrębnie uregulowane będą roszczenia o zabezpieczenie dowodów i roszczenia informacyjnego.

Jeśli chodzi o pierwsze z dwóch wymienionych roszczeń, osoba żądająca zabezpieczenia dowodów (czyli na przykład uprawniony z patentu) będzie musiała uprawdopodobnić, że jej prawo zostało naruszone bądź istnieje zagrożenie jego naruszenia.

Natomiast osoba występująca z wnioskiem o nakazanie naruszającemu udzielenia informacji, które są dla niej konieczne do dochodzenia roszczeń, na przykład z naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, będzie musiała wykazać wiarygodne okoliczności wskazujące na to naruszenie. Taka osoba może wnioskować o nakazanie udzielenia informacji dotyczących pochodzenia, sieci dystrybucji, ilości i cen towarów lub usług.