Specjalizacja

Znak
towarowy

Znak towarowy to oznaczenie pozwalające na odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

 

Do najpopularniejszych form rejestracji należą:

  • znaki towarowe słowne,
  • znaki towarowe słowno-graficzne,
  • znaki towarowe graficzne,
  • znaki towarowe przestrzenne.

 

Na terenie Polski obowiązują znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) w Warszawie, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante i w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

 

Uzyskany w wyniku rejestracji znaku towarowego zakres ochrony jest bardzo szeroki — uprawniony z tytułu prawa ochronnego do znaku towarowego może zakazać używania przez osoby trzecie nie tylko oznaczeń identycznych, ale też oznaczeń podobnych.

 

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. Może być przedłużane na kolejne 10-letnie okresy ochronne.

Wzór
przemysłowy

Wzór przemysłowy (design) to — w największym uproszczeniu — zewnętrzna postać wytworu lub jego części.

 

Na terenie Polski obowiązują wzory zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) w Warszawie, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante i w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

 

Uzyskany w wyniku rejestracji wzoru zakres ochrony jest stosunkowo wąski — obejmuje jedynie prawo sprzeciwienia się stosowaniu przez osoby trzecie wzorów, które nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia. Zaletą tej formy ochrony jest jednak szybkość postępowania (prawo z rejestracji można uzyskać już po kilku dniach od daty zgłoszenia) oraz stosunkowo niski koszt ochrony.

 

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa 5 lat od daty zgłoszenia. Może być przedłużane na kolejne 5-letnie okresy ochronne maksymalnie 4 razy.

Wynalazki
i wzory
użytkowe

Na rozwiązanie o charakterze technicznym możliwe jest uzyskanie patentu (jeśli rozwiązanie jest nowym i nieoczywistym wynalazkiem) lub prawa ochronnego (jeśli rozwiązanie jest nowym i użytecznym wzorem użytkowym).

 

Na terenie Polski obowiązują patenty udzielone przez Urząd Patentowy RP (UPRP) w Warszawie oraz walidowane w Polsce patenty europejskie udzielone przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) w Monachium. Uzyskanie ochrony patentowej w Polsce możliwe jest także w trybie Układu o Współpracy Patentowej, za pośrednictwem Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

 

Zakres ochrony płynący z patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy może być bardzo szeroki i uzależniony jest od sposobu sformułowania tzw. zastrzeżeń patentowych (ang. patent claims).

 

Patent na wynalazek trwa maksymalnie 20 lat od daty zgłoszenia. Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa maksymalnie 10 lat od daty zgłoszenia.

Prawo
autorskie

Prawo autorskie chroni każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Dla ochrony utworów nie jest konieczne dokonanie jakiejkolwiek rejestracji lub dopełnienie jakichkolwiek formalności.

 

Wbrew obiegowym opiniom ochrona prawnoautorska nie jest wcale słabsza niż ochrona wynikająca z formalnej rejestracji w urzędzie patentowym. Ponadto, jest to ochrona długotrwała, sięgająca w większości przypadków 70 lat po śmierci twórcy. Przepisy prawa autorskiego mogą być komplementarnie stosowane obok prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych, wzmacniając ich ochronę.

Ochrona
przed
nieuczciwą
konkurencją

Poszczególne kategorie czynów nieuczciwej konkurencji zostały określone w ustawie w celu ochrony przedsiębiorców między innymi przed kopiowaniem ich produktów, podszywaniem się pod ich markę albo przed wprowadzaniem konsumentów w błąd. Na gruncie ustawy zakazane są też wszelkie inne działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, które choćby zagrażają interesom przedsiębiorcy. Dla powołania się na te przepisy nie trzeba legitymować się żadną formalną rejestracją dokonaną w urzędzie patentowym. Czyni to z nich bardzo silne narzędzie ochrony prawnej przedsiębiorców.

Szkolenia

Świadomość potencjału biznesowego przedsiębiorstw jest budowana poprzez wiedzę. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem, prowadząc szkolenia z dziedziny własności intelektualnej. Jesteśmy gotowi dostosować zakres merytoryczny oraz metody szkoleniowe do potrzeb i zakresu działalności Klienta.

 

Prowadziliśmy szkolenia dla podmiotów sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także na rzecz dużych spółek, w tym jednego z trzech największych polskich producentów pojazdów mechanicznych.

Umowy
i negocjacje

Umowy dotyczące praw własności intelektualnej mają swoją — często kontrintuicyjną — specyfikę. Znamy ją i wiemy jak to wykorzystać na korzyść Klientów. Doświadczenie zdobyte między innymi przy współpracy ze spółkami branży zbrojeniowej pomaga nam w negocjowaniu treści zawieranych umów.

Prowadzenie
sporów

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i w sporach z zakresu prawa własności przemysłowej, toczonych przed polskimi sądami powszechnymi. Mamy doświadczenie w występowaniu przed EUIPO, Sądem i Trybunałem Unii Europejskiej w Luksemburgu. Doświadczenie zdobyte przy negocjowaniu umów wykorzystujemy także na sali rozpraw i na etapie przedsądowym, wspierając polubowne rozwiązywanie sporów.