Disclaimer

Niniejsza wiadomość została wysłana przez kancelarię patentową i może zawierać informacje o charakterze zastrzeżonym i poufnym. W razie stwierdzenia, że odbiorcą miała być inna osoba prosimy poinformować nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość. Kopiowanie lub jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji, jak również ujawnienie ich osobom trzecim, jest zabronione.

 

This message is sent by a law firm and it may contain privileged and confidential information. If you are not the intended recipient and received this message in error, please immediately delete it and notify the sender. You should not copy it or use it for any purpose nor disclose its contents to any other person.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

 

 1. ADMINISTATOR DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KANCELARII

Administratorem Państwa danych Osobowych jest
Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski – rzecznicy patentowi spółka partnerska
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9 lok. 211a, posiadająca NIP 7831829064

zwana dalej ADO lub Kancelaria.

Możesz skontaktować się z ADO pisząc na adres ado@fjw.pl lub telefonując pod numer telefonu +48 504 002 571.

 

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA KANCELARII

Celami, dla których Kancelaria przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie pomocy prawnej i technicznej w sprawach własności przemysłowej lub zawarcie i realizacja umowy o świadczenie pomocy prawnej.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych Kancelarii jest:

 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię, jako administratora danych, 
 • świadczenie usług na rzecz klientów,
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Kancelarię w związku z poniesioną przez Kancelarię szkodą wyrządzoną przez Klienta lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do Kancelarii,
 • zapewnienie najwyższej jakości usług Klientom Kancelarii, 
 • działanie w celach analitycznych i statystycznych.

W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Kancelaria przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta pozyskanych przez Kancelarię jest umowa o świadczenie pomocy prawnej i technicznej w sprawach własności przemysłowej, a także umowa o świadczenie pomocy prawnej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta. Kancelaria informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach obsługi przyszłych spotkań jest zgoda Klienta. Kancelaria informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Klientów Kancelarii jest usprawiedliwiony cel administratora.

 

 1. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Kancelaria przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Klienta lub Kancelarii, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej i technicznej w sprawach własności przemysłowej lub o świadczenie pomocy prawnej będą przetwarzane do czasu rozwiązania współpracy z rzecznikiem patentowym prowadzącym określoną sprawę (w rozumieniu art. 12 ustawy o rzecznikach patentowych), w zależności, które ze zdarzeń określonych odpowiednio w  niniejszym punkcie bądź pkt. 1 niniejszego ustępu, nastąpi później.
 3. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 4. dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych.

 

 1. PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Kancelarii. 

Ponadto, Kancelaria udostępnia adres ado@fjw.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Zgodnie z RODO każdemu Klientowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego.

 

 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, ewentualnie numeru NIP oraz adresu e-mail jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej i technicznej w sprawach własności przemysłowej, a także umowy o świadczenie pomocy prawnej. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Kancelarii zawarcie w/w umowy.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Kancelaria nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub  osobowy, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii oraz w miejscach, w których aktualnie pracuje administrator danych lub upoważnieni pracownicy. Państwa dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W tym zakresie, pragniemy wskazać, iż przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jest dozwolone, gdy Komisja Europejska stwierdzi, że: państwo trzecie, dane terytorium, określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (art. 49 ust. 1 ust. 2 RODO). W przypadku pozytywnej decyzji Komisji, przekazywanie danych osobowych będzie mogło odbywać się bez potrzeby uzyskania dodatkowego zezwolenia. Kancelaria, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.

 

 1. CIASTECZKA (COOKIES)

Kancelaria może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na jej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Zbierane przez nas pliki cookies nie są niezbędne dla działania Kancelarii ani jej strony internetowej, są one nam jednak przydatne w celach takich jak:

 1. monitorowanie ruchu na naszej stronie Internetowej;
 2. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych usług;
 3. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. 
 4. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 5. kontrolowanie ruchu użytkowników na naszej stronie Internetowej
 6. integracja z portalami społecznościowymi

Kancelaria korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu znajduje się zwłaszcza Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

Plikami cookies można zarządzać zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 

 

 1. SKANOWANIE WIADOMOŚCI E-MAIL PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUG POCZTY E-MAIL

Regulaminy dostawców niektórych usług poczty e-mail zawierają zgodę na wgląd osób trzecich w treść wysyłanej korespondencji. Przed przesłaniem do nas jakichkolwiek informacji prosimy o weryfikację, czy Państwa dostawca infrastruktury e-mail zapewnia wystarczający stopień bezpieczeństwa danych. Nawet najlepsze zabezpieczenia po naszej stronie nie zapobiegną ujawnieniu informacji poufnych, jeśli Państwo sami udostępnią je swoim dostawcom usług informatycznych. Z tego powodu, w przypadku otrzymania wiadomości e-mail z tzw. „darmowych” adresów domenowych, informujemy naszych Klientów o związanym z tym ryzykiem. W przypadku otrzymania wiadomości z adresów komercyjnych, zakładamy, że korzystacie Państwo z bezpiecznej infrastruktury. Kancelaria nie odpowiada za ujawnienie danych, które zostało dokonane na podstawie Państwa umów z osobami trzecimi.