Disclaimer

Niniejsza wiadomość została wysłana przez kancelarię patentową i może zawierać informacje o charakterze zastrzeżonym i poufnym. W razie stwierdzenia, że odbiorcą miała być inna osoba prosimy poinformować nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość. Kopiowanie lub jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji, jak również ujawnienie ich osobom trzecim, jest zabronione.

 

This message is sent by a law firm and it may contain privileged and confidential information. If you are not the intended recipient and received this message in error, please immediately delete it and notify the sender. You should not copy it or use it for any purpose nor disclose its contents to any other person.

Dane osobowe

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − przekazujemy poniższe informacje.

 

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski – rzecznicy patentowi spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9 lok. 211a, posiadająca NIP 7831829064, zwana dalej ADO lub Kancelaria.

 

Mogą Państwo skontaktować się z ADO pisząc na adres ado@fjw.pl lub telefonując pod numer telefonu +48 504 002 571.

 

II CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

KLIENCI KANCELARII
CELE PODSTAWA PRAWNA
osoba fizyczna: zawarcie i realizacja umowy o świadczenie pomocy prawnej i technicznej w sprawach własności przemysłowej lub o świadczenie innej pomocy prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
reprezentant organizacji: zawarcie i realizacja umowy o świadczenie pomocy prawnej i technicznej w sprawach własności przemysłowej lub o świadczenie innej pomocy prawnej z organizacją art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym usprawiedliwionym interesem jest zawarcie i prawidłowa realizacja umowy z organizacją będącą klientem Kancelarii
realizacja obowiązków podatkowych i księgowych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami o rachunkowości, podatku od towarów u usług oraz o podatku dochodowym
dochodzenie roszczeń względem klienta lub obrona przed roszczeniami klienta w stosunku do Kancelarii art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym usprawiedliwionym interesem Kancelarii jest ochrona własnych interesów prawnych i finansowych
prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej (kierowanie do klienta informacji marketingowych i ofert dotyczących swoich produktów i usług oraz kierowanie newslettera do użytkowników strony internetowej, którzy zapiszą się do jego otrzymywania) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli zgoda osoby, której dane są przetwarzane

 

Kancelaria informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 

 

INNE OSOBY, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM  SPRAW
CELE PODSTAWA PRAWNA
realizacja obowiązków wynikających ze świadczenia pomocy prawnej i technicznej w sprawach własności przemysłowej i świadczenia innej pomocy prawnej, w szczególności z przepisów dotyczących postępowania art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami regulującymi zadania rzeczników patentowych oraz przepisami regulującymi odpowiednie postępowania
realizacji obowiązków Kancelarii wynikających z umów z klientami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym usprawiedliwionym interesem administratora jest prawidłowa realizacja obowiązków umownych Kancelarii

 

 

III PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

 

Kancelaria przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom dostarczającym usługi IT i oprogramowanie informatyczne
 2. podmiotom świadczącym usługi obsługi księgowej, biegłym rewidentom i audytorom
 3. podmiotom świadczącym usługi windykacyjne lub prawne
 4. podmiotom obsługującym przesyłki.

 

 

Kancelaria, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami, podwykonawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać im przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.

 

 

Państwa dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ma to miejsce w przypadku, jeżeli jest to niezbędne dla danego postępowania lub przy korzystaniu z niektórych usług IT. W tym zakresie pragniemy wskazać, że przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jest dozwolone, między innymi gdy Komisja Europejska stwierdzi, że: państwo trzecie, dane terytorium, określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 1 RODO). W przypadku istnienia takiej decyzji Komisji, przekazywanie danych osobowych będzie mogło odbywać się bez potrzeby ustanawiania dodatkowego zabezpieczeń. Jeżeli decyzji takiej nie ma Kancelaria odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony. Informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem ado@fjw.pl.

 

IV OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe klientów i innych osób, których dane przetwarzane są w związku z prowadzeniem spraw, będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy z klientem, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych klienta lub Kancelarii, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
 2. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

 

 

V PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Osobie, której dane są przetwarzane RODO przyznaje określone prawa. Zakres tych praw różni się w zależności od podstawy prawnej, na jakiej dane są przetwarzane.

 

 

Rodzaj prawa Przy jakich podstawach prawnych przysługuje
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przysługuje zawsze, na zasadach określonych w art. 15 RODO. Jego wykonanie może być ograniczone ze względu na tajemnicę zawodową
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych przysługuje zawsze na zasadach określonych w art. 16 RODO
prawo do żądania usunięcia danych przysługuje zawsze na zasadach określonych w art. 17 RODO
prawo żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje zawsze na zasadach określonych w art. 18 RODO
prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO przysługuje wyłącznie, gdy:

– podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO

– dane są w systemie informatycznym Kancelarii

i dotyczy tylko tych danych, które osoba sama dostarczyła Kancelarii

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Przysługuje, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

 

VI MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Każdy, czyje dane osobowe przetwarza Kancelaria ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzoru (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

VII WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH I ŹRÓDŁO DANYCH

 

Podanie danych osobowych przez osobę fizyczną, która chce zawrzeć umowę z Kancelarią jest wymogiem zawarcia umowy.

 

W innych wypadkach dane osobowe pochodzą od naszych klientów, sadów, organów lub z innych publicznie jawnych źródeł (np. bazy danych UPRP lub EUIPO). Dane te obejmują dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, firmy), dane kontaktowe (adres, adres e-mail, telefon), numer PESEL i inne dane istotne dla prowadzonej sprawy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I CIASTECZKA (COOKIES)

 

Kancelaria może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na jej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Zbierane przez nas pliki cookies nie są niezbędne dla działania Kancelarii ani jej strony internetowej, są one nam jednak przydatne w celach takich jak:

 1. monitorowanie ruchu na naszej stronie Internetowej;
 2. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych usług;
 3. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.
 4. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 5. kontrolowanie ruchu użytkowników na naszej stronie Internetowej
 6. integracja z portalami społecznościowymi

 

Kancelaria korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu znajduje się zwłaszcza Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

Plikami cookies można zarządzać zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

II SKANOWANIE WIADOMOŚCI E-MAIL PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUG POCZTY E-MAIL

 

Regulaminy dostawców niektórych usług poczty e-mail zawierają zgodę na wgląd osób trzecich w treść wysyłanej korespondencji. Przed przesłaniem do nas jakichkolwiek informacji prosimy o weryfikację, czy Państwa dostawca infrastruktury e-mail zapewnia wystarczający stopień bezpieczeństwa danych. Nawet najlepsze zabezpieczenia po naszej stronie nie zapobiegną ujawnieniu informacji poufnych, jeśli Państwo sami udostępnią je swoim dostawcom usług informatycznych. Z tego powodu, w przypadku otrzymania wiadomości e-mail z tzw. „darmowych” adresów domenowych, informujemy naszych klientów o związanym z tym ryzykiem. W przypadku otrzymania wiadomości z adresów komercyjnych, zakładamy, że korzystacie Państwo z bezpiecznej infrastruktury. Kancelaria nie odpowiada za ujawnienie danych, które zostało dokonane na podstawie Państwa umów z osobami trzecimi.