Regulamin strony

Regulamin serwisu internetowego FJW.pl

 

Poniższy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu www.fjw.pl oraz dostarczania treści cyfrowych w zamian za zapis do newslettera. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących serwisu, mogą Państwo skontaktować się z nami pisząc na adres ado@fjw.pl lub telefonując pod numer telefonu +48 504 002 571.

 

I DEFINICJE

 

 1. Kancelaria – Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski – rzecznicy patentowi spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9 lok. 211a, posiadająca NIP 7831829064;
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Kancelarię pod adresem fjw.pl;
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie;
 4. Regulamin – poniższy regulamin dotyczący działania i korzystania z Serwisu;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Kancelarią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. KonsumentPrzedsiębiorca – osoba fizyczna w rozumieniu art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, korzystająca z Serwisu, gdy korzystanie z tej Serwisu nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 

II POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji usług Kancelarii oraz udostępnieniu informacji w ramach publikowanych wpisów na blogu znajdującym się pod adresem fjw.pl/blog.
 2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może zapisać się do newslettera bez podawania adresu email oraz imienia.
 5. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wejścia do Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Kancelarii lub osobom trzecim.
 8. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób, który nie będzie wpływał negatywnie na jego funkcjonowanie.
 9. Treści publikowane w Serwisie, w szczególności na blogu, nie stanowią indywidualnej porady prawnej.

 

III NEWSLETTER

 

 1. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Kancelaria świadczy również na rzecz Użytkownika usługę polegającą na przesyłaniu wiadomości email zawierających informacje o wpisach na blogu oraz innych nowych wiadomościach dotyczących tematyki własności intelektualnej lub samej działalności Kancelarii.
 2. W ramach umowy o świadczenie usług newslettera i dostarczenia treści cyfrowych, Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Kancelarii swoje dane osobowe (adres e-mail oraz imię) i wyraża zgodę na przesyłanie mu newslettera.
 3. Umowa o świadczenie usług newslettera zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i przesłania zapisu do newslettera.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania w ramach formularza prawdziwych i prawidłowych danych, w szczególności niezbędnych do realizacji usługi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę świadczenia usług newslettera w trybie natychmiastowym poprzez kliknięcie przycisku rezygnacji znajdującego się w dolnej części każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera.

 

IV POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres: ado@fjw.pl.
 2. Kancelaria rozpoznaje wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłania na adres e-mail, z którego Użytkownik wysłał wiadomość.
 3. Konsument może również skorzystać z Platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

V DANE OSOBOWE

 

Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, do której link znajduje w dolnej części Serwisu.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Kancelaria zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik, który zapisał się do newslettera, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do niego. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym (zrezygnować z newslettera) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kancelarii. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Konsumenckich, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 23 marca 2023 r.