Kluczowe zagadnienia

Znak
towarowy

Znak towarowy to oznaczenie pozwalające na odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

 

Do najpopularniejszych form rejestracji należą:

  • znaki towarowe słowne,
  • znaki towarowe słowno-graficzne,
  • znaki towarowe graficzne,
  • znaki towarowe przestrzenne.

 

Na terenie Polski obowiązują znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) w Warszawie, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante i w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

 

Uzyskany w wyniku rejestracji znaku towarowego zakres ochrony jest bardzo szeroki — uprawniony z tytułu prawa ochronnego do znaku towarowego może zakazać używania przez osoby trzecie nie tylko oznaczeń identycznych, ale też oznaczeń podobnych.

 

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. Może być przedłużane na kolejne 10-letnie okresy ochronne.

Wzór
przemysłowy

Wzór przemysłowy (design) to — w największym uproszczeniu — zewnętrzna postać wytworu lub jego części.

 

Na terenie Polski obowiązują wzory zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) w Warszawie, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante i w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

 

Uzyskany w wyniku rejestracji wzoru zakres ochrony jest stosunkowo wąski — obejmuje jedynie prawo sprzeciwienia się stosowaniu przez osoby trzecie wzorów, które nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia. Zaletą tej formy ochrony jest jednak szybkość postępowania (prawo z rejestracji można uzyskać już po kilku dniach od daty zgłoszenia) oraz stosunkowo niski koszt ochrony.

 

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa 5 lat od daty zgłoszenia. Może być przedłużane na kolejne 5-letnie okresy ochronne maksymalnie 4 razy.

Wynalazki
i wzory
użytkowe

Na rozwiązanie o charakterze technicznym możliwe jest uzyskanie patentu (jeśli rozwiązanie jest nowym i nieoczywistym wynalazkiem) lub prawa ochronnego (jeśli rozwiązanie jest nowym i użytecznym wzorem użytkowym).

 

Na terenie Polski obowiązują patenty udzielone przez Urząd Patentowy RP (UPRP) w Warszawie oraz walidowane w Polsce patenty europejskie udzielone przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) w Monachium. Uzyskanie ochrony patentowej w Polsce możliwe jest także w trybie Układu o Współpracy Patentowej, za pośrednictwem Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

 

Zakres ochrony płynący z patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy może być bardzo szeroki i uzależniony jest od sposobu sformułowania tzw. zastrzeżeń patentowych (ang. patent claims).

 

Patent na wynalazek trwa maksymalnie 20 lat od daty zgłoszenia. Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa maksymalnie 10 lat od daty zgłoszenia.

Topografia
układu
scalonego

Prawo z rejestracji topografii układu scalonego chroni oryginalny – nieznany powszechnie w chwili powstania –  układ przestrzenny jego poszczególnych elementów. Ochrona może obejmować też wszystkie lub część połączeń układu. Przynajmniej jeden z elementów układu musi być aktywny – tj. zaangażowany w proces tworzenia oraz przetwarzania sygnału. Po uzyskaniu ochrony produkt zawierający topografię można oznaczyć literą “T” wpisaną w okrąg.

 

Rejestracja topografii w Urzędzie Patentowym RP daje uprawnionemu wyłączne prawo do używania jej w sposób zawodowy lub zarobkowy na terytorium Polski. Właściciel prawa może więc np. zakazać innym przedsiębiorcom sprzedaży produktów wykorzystujących część lub całość chronionej topografii. Uprawniony może też m.in. zbywać lub licencjonować swoje prawo.

 

Ochrona topografii układu scalonego trwa dziesięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym ją zgłoszono lub wprowadzono do obrotu – w zależności, który z tych terminów upłynie pierwszy.

Odmiany
roślin

Wyłączne prawo do odmiany rośliny na poziomie krajowym lub unijnym daje możliwość decydowania o tym, kto będzie uprawniony do rozmnażania i sprzedawania sadzonek naszej odmiany. Zapewnia także możliwość pobierania opłat licencyjnych za korzystanie z materiału roślinnego odmiany będącej owocem naszej pracy. Co istotne, wyłączne prawo do odmiany rośliny stanowi również skuteczne narzędzie do zwalczania wykorzystywania odmiany przez podmioty nieuprawnione.

 

Nie można uzyskać rejestracji na gatunek, a jedynie na specyficzną odmianę w ramach tego gatunku. Musi ona różnić się w sposób znaczny, co najmniej jedną cechą, od innych odmian w ramach tego samego gatunku. Aby uzyskać ochronę, odmiana musi spełniać tzw. kryteria OWT: odrębności, wyrównania i trwałości, a także musi być nowa.

 

Ochronę można uzyskać zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Nie można jednak korzystać z tych dwóch systemów ochrony jednocześnie. Wyłączne prawo do odmiany obowiązuje od dnia wydania decyzji o jego przyznaniu. W odniesieniu do większości roślin prawo wyłączne do odmiany trwa 25 lat.

Oznaczenia
geograficzne

Oznaczenie geograficzne to chronione oznaczenie słowne odnoszące się do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikuje towar jako pochodzący z tego terenu, informując jednocześnie o jakości i dobrej opinii produktu. Często ochronie podlega także sposób produkcji danego towaru. Umieszczenie oznaczenia geograficznego na produkcie jest jednym z czynników decydujących o jego zakupie, dlatego jego ochrona jest ważna zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

 

Na terenie Polski obowiązują oznaczenia geograficzne zarejestrowane przez Urząd Patentowy RP (UPRP) w Warszawie, Ministra ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Europejską w Brukseli.

 

Uzyskany w wyniku rejestracji oznaczenia geograficznego zakres ochrony jest bardzo szeroki — organizacja uprawniona do reprezentacji producentów może zakazać używania oznaczenia geograficznego na produktach, które nie spełniają określonych warunków, a także skutecznie sprzeciwiać się rejestracji znaków towarowych zawierających to oznaczenie lub oznaczenie podobne.

 

Ochrona oznaczenia geograficznego trwa od daty jego rejestracji i jest bezterminowa.

Prawo
autorskie

Prawo autorskie chroni każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Dla ochrony utworów nie jest konieczne dokonanie jakiejkolwiek rejestracji lub dopełnienie jakichkolwiek formalności.

 

Wbrew obiegowym opiniom ochrona prawnoautorska nie jest wcale słabsza niż ochrona wynikająca z formalnej rejestracji w urzędzie patentowym. Ponadto jest to ochrona długotrwała, sięgająca w większości przypadków 70 lat po śmierci twórcy. Przepisy prawa autorskiego mogą być komplementarnie stosowane obok prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych, wzmacniając ich ochronę.

Ochrona
przed
nieuczciwą
konkurencją

Poszczególne kategorie czynów nieuczciwej konkurencji zostały określone w ustawie w celu ochrony przedsiębiorców między innymi przed kopiowaniem ich produktów, podszywaniem się pod ich markę albo przed wprowadzaniem konsumentów w błąd. Na gruncie ustawy zakazane są też wszelkie inne działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, które choćby zagrażają interesom przedsiębiorcy. Dla powołania się na te przepisy nie trzeba legitymować się żadną formalną rejestracją dokonaną w urzędzie patentowym. Czyni to z nich bardzo silne narzędzie ochrony prawnej przedsiębiorców.

Ochrona
tajemnicy
przedsiębiorstwa

Czasem najskuteczniejszą ochroną kluczowych informacji technicznych, technologicznych czy organizacyjnych jest zachowanie ich w poufności. Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazane są wszelkie działania skierowane przeciwko tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności jej bezprawne ujawnienie, wykorzystanie i pozyskiwanie.

 

Dla powołania się na te przepisy nie trzeba legitymować się żadną formalną rejestracją dokonaną w urzędzie patentowym. Kluczowe jest podjęcie wszelkich koniecznych kroków do zachowania informacji w poufności.

Prowadzenie
sporów

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i w sporach z zakresu prawa własności przemysłowej, toczonych przed polskimi sądami powszechnymi. Mamy doświadczenie w występowaniu przed EPO, EUIPO, Sądem i Trybunałem Unii Europejskiej w Luksemburgu. Doświadczenie zdobyte przy negocjowaniu umów wykorzystujemy także na sali rozpraw i na etapie przedsądowym, wspierając polubowne rozwiązywanie sporów.

Umowy
i negocjacje

Umowy dotyczące praw własności intelektualnej mają swoją — często kontrintuicyjną — specyfikę. Znamy ją i wiemy, jak to wykorzystać na korzyść naszych klientów. Doświadczenie zdobyte między innymi przy współpracy ze spółkami branży zbrojeniowej pomaga nam w negocjowaniu treści zawieranych umów.

Szkolenia

Świadomość potencjału biznesowego przedsiębiorstw jest budowana poprzez wiedzę. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem, prowadząc szkolenia z dziedziny własności intelektualnej. Jesteśmy gotowi dostosować zakres merytoryczny oraz metody szkoleniowe do potrzeb i zakresu działalności naszego klienta.

 

Prowadziliśmy szkolenia dla podmiotów sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także na rzecz dużych spółek, w tym jednego z trzech największych polskich producentów pojazdów mechanicznych, największej polskiej sieci convenience store i właściciela największej platformy handlowej online.