Fundusz Dotacji MŚP – program The Ideas Powered for Business SME FUND

Fundusz Dotacji MŚP – program The Ideas Powered for Business SME FUND

W styczniu 2021 r. ruszył program przyznawania dotacji wspierany przez Komisję Europejską i EUIPO. Skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ma na celu ułatwienie im dostępu do praw własności intelektualnej.

Na czym polega program The Ideas Powered for Business SME FUND?

Każde małe i średnie przedsiębiorstwo może otrzymać zwrot kosztów w kwocie do 1500 EUR poniesionych na:

  • usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej IP Scan (zwrot do 75% kosztów);
  • opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów (zwrot do 50% kosztów).

W ramach IP Scan audytorzy przeanalizują firmę i sformułują strategię budowania i zarządzania portfelem praw własności intelektualnej. Usługi wstępnej diagnostyki są dostępne w wybranych krajowych i regionalnych urzędach ds. własności intelektualnej. 

Usługa nr 2 obejmuje zwrot opłat za zgłoszenia dokonane w urzędach krajowych, regionalnych (Beneluks) i EUIPO.

Terminy na składanie wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w pięciu przedziałach czasowych (oknach):

  • od 11 do 31 stycznia 2021 r.
  • od 1 do 31 marca 2021 r.
  • od 1 do 31 maja 2021 r.
  • od 1 do 31 lipca 2021 r.
  • od 1 do 30 września 2021 r.

W przypadku osiągnięcia budżetu przydzielonego do każdego okna przed terminem, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie wnioskowania. EUIPO nie będzie rozpatrywać wniosków nadesłanych poza wskazanymi okresami. W związku z epidemią COVID-19 harmonogram i szacunki budżetu mogą podlegać zmianom.

Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o jedną bądź obie usługi. Złożenie wniosku o jedną z usług nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku o drugą z nich w kolejnym przedziale czasowym – z zastrzeżeniem, że dofinansowanie nie przekroczy łącznie kwoty 1500  EUR. Nie można wnioskować o dofinansowanie na usługi, na które uzyskano wcześniej wsparcie krajowe lub unijne.

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach The Ideas Powered for Business SME FUND?

Wniosek o dofinansowanie składa się online. EUIPO udostępniło listę kontrolną, z  którą powinien zapoznać się przedsiębiorca przed złożeniem wniosku.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo spełnia kryteria definicji MŚP zawartej w Zaleceniu Komisji nr 2003/361/WE. Definicję będą spełniały przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Komisja Europejska udostępniła szczegółowy poradnik dotyczący definicji MŚP.

Wnioskodawca wskazuje, na które usługi oraz prawa własności intelektualnej (w przypadku usługi nr 2) chce uzyskać dofinansowanie. Do wniosku należy dodać obowiązkowe załączniki:

  • numer konta,
  • numer IBAN i kod SWIFT,
  • świadectwo VAT firmy.

O wynikach procesu oceny, EUIPO informuje mailowo na adres osoby kontaktowej wskazany w formularzu.

Do informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dołączona będzie decyzja o przyznaniu dotacji podpisana przez EUIPO. Od dnia otrzymania decyzji beneficjent ma 30 dni na zawnioskowanie i opłacenie usług objętych dofinansowaniem.

Po opłaceniu usług należy złożyć wniosek o zwrot kosztów za pośrednictwem linku przekazanego w decyzji o przyznaniu dotacji. Płatność – zależna od zatwierdzenia przekazanych informacji – będzie wykonana w ciągu miesiąca.