Czy niezarejestrowany znak towarowy jest chroniony?

Czy niezarejestrowany znak towarowy jest chroniony?

Rejestracja znaku towarowego w odpowiednim urzędzie pozwala uzyskać prawo ochronne i świadectwo rejestracji. Dowód rejestracji znaku pomaga skutecznie dochodzić ochrony oznaczenia.

Czy zatem niezarejestrowany znak nie jest chroniony w ogóle? Nie. Nawet jeśli nie masz zarejestrowanego znaku towarowego, w dalszym ciągu możesz chronić swoją markę przed naruszycielami.

Niezarejestrowany znak towarowy – co to jest?

W ustawie prawo własności przemysłowej[1] nie ma definicji niezarejestrowanego znaku towarowego. Przyjmuje się, że niezarejestrowany znak towarowy to oznaczenie, które mogłoby być znakiem towarowym, ale nie zgłoszono go w odpowiednim urzędzie. Może to być to przede wszystkim słowo lub logotyp.

Jaką ochronę daje niezarejestrowany znak towarowy?

Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo do wyłącznego używania tego znaku. Może między innymi:

  • umieszczać go na towarach i ich opakowaniach,
  • wprowadzać towary oznaczone znakiem do obrotu,
  • posługiwać się znakiem w reklamie.

Może też zakazać takich działań innym osobom.

W ustawie prawo własności przemysłowej wymienione są roszczenia, których może dochodzić właściciel zarejestrowanego znaku towarowego. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może zakazać innej osobie używania identycznego lub podobnego znaku w odniesieniu do identycznych lud podobnych towarów i usług. Może także domagać się naprawienia szkody wyrządzonej przez naruszenie jego prawa.

Regulacje dotyczące prawa ochronnego na znak towarowy nie dotyczą znaku towarowego, którego nie zarejestrowano. Nie oznacza to jednak, że właścicielowi takiego niezarejestrowanego oznaczenia nie przysługuje ochrona.

Zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[2] czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług oraz wprowadzanie ich do obrotu, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług. Przedsiębiorca, którego interes został w ten sposób zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania wymienionych działań. Może też żądać usunięcia ich skutków i naprawienia szkody.

Oznaczenie towarów lub usług, które będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji opisany powyżej, może polegać właśnie na użyciu cudzego niezarejestrowanego znaku towarowego.

Naruszenia niezarejestrowanego znaku towarowego – co można zrobić?

Jeśli dany przedsiębiorca posługuje się konkretnym oznaczeniem i nanosi je na swoje towary, a później inny podmiot wykorzystuje bardzo podobne oznaczenie dla takich samych produktów, może stanowić to czyn nieuczciwej konkurencji. W potencjalnym sporze przedsiębiorca, którego niezarejestrowany znak towarowy naruszono, będzie musiał jednak wykazać, że:

  • to jemu przysługiwało pierwszeństwo na danym terytorium – konieczne będzie przygotowanie dowodów dotyczących okresu i zasięgu terytorialnego używania oznaczenia,
  • używa swojego oznaczenia w obrocie gospodarczym, dla konkretnych towarów lub usług – użycie w celach informacyjnych nie wystarczy,
  • oznaczenie, którego używa, ma odróżniający charakter – każdy może używać oznaczeń opisowych; przykładowo – przedsiębiorcy, który używa słów „sok jabłkowy” dla soków jabłkowych, nie przysługuje ochrona z tego tytułu.

Rejestracja znaku towarowego ułatwia wykazanie powyższych aspektów. W naszej kancelarii rekomendujemy ubieganie się o rejestrację znaku towarowego i wspieramy klientów w tym procesie. Dowód rejestracji pomaga w formułowaniu roszczeń związanych z naruszeniami. Z certyfikatu rejestracji wprost wynikają wszystkie szczegóły dotyczące ochrony – dla jakiego oznaczenia jej udzielono, dla jakich towarów lub usług, na jakim terytorium i od kiedy przysługuje.

Jeśli twój znak towarowy nie został zarejestrowany, a inny podmiot nieuczciwie go wykorzystuje, nie warto odstępować od walki o jego ochronę. Dochodzenie roszczeń zazwyczaj będzie jednak trudniejsze. Będzie wymagało pogłębionej analizy i zebrania  niezbędnych dowodów. To zadanie również jest znacznie łatwiejsze z pomocą kancelarii rzeczników patentowych


[1] Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. tj. z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170).

[2] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. tj. z dnia 13 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233).

Julia Lewandowska
Aplikantka radcowska, prawniczka, Associate